V staršom veku je nesmierne dôležité  zostať aktívny a predísť tak sociálnej izolácii a samote. Z tohto dôvodu sme v našom zariadení prispôsobili jednu zo spoločenských miestností na vytvorenie príjemného prostredia, ktoré pripomína pohodlie obývačky v obľúbenom kresle pred televízorom. Obyvatelia si tak užívajú spoločné chvíle s atmosférou dotvárajúcou teplo domova. 

Filmové stredy pre našich seniorov sú cestou, ako ďalej vypĺňať svoj voľný čas.  Naše zariadenie disponuje bohatou databázou filmov, ktoré buď témou alebo prirodzene daným zameraním môžu seniorov zaujímať. Výber filmov sa robí s veľkou citlivosťou a s ohľadom na záujem našich obyvateľov.

Jednou z alternatív nadobudnutia energie aj vo vyššom veku je oživenie každodennej monotónnosti a stereotypu. Nájsť si čas pre seba, „vypnúť“ a dopriať si relax v podobe aktívneho alebo pasívneho odpočinku je možné účasťou na filmovom krúžku každú stredu o 13-tej hodine. 

    

 

Mozog je najdôležitejší orgán ľudského tela. Všetko, čo vieme, čo si myslíme a cítime, sa odohráva práve v ňom. Sídli v ňom naša pamäť, vďaka mozgu vidíme a počujeme, pohybujeme sa a rozprávame. Väčšina ľudí nepremýšľa nad dôležitosťou pamäti, kým nevypovie službu. Nakoľko nám nie je ľahostajná kondícia mozgov našich seniorov, pravidelne realizujeme tréningy pamäti. Taktiež sa prikláňame k názoru, že len tvorivý a aktívny spôsob života udrží mozog čo najdlhšie.

 V rámci pravidelných tréningov pamäti realizujeme cvičenia zamerané na koncentráciu, tréning krátkodobej a dlhodobej pamäti, taktiež sa zameriavame na slovnú zásobu, tvorivosť, nácvik orientácie a rôzne iné zaujímavé aktivity.

Tréningy pamäti realizujem skupinovo, ale taktiež aj individuálne, prihliadajúc na zdravotný stav a jedinečnosť klienta.

Tréning pamäti ako forma voľnočasovej aktivity sa prioritne zameriava na kognitívnu kondíciu seniorov, predchádzanie sociálnej izolácie a taktiež na pomoc k svojpomoci. 

 

 

 Krúžok šikovných rúk a spoločenských hier je voľnočasová činnosť, ktorá sa sústreďuje najmä na imobilných prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.  Tieto aktivity, pri ktorých je hlavným cieľom podporovať  sociálne začleňovanie a prevenciu proti sociálnemu vylúčeniu, sa upriamujú na zhotovenie rôznych záujmových výrobkov, pohľadníc a dekorácií.  Na Veľkú noc je to maľovanie vajíčok, na Valentína a Vianoce výroba pohľadníc pre svojich blízkych. V obľube je aj výroba slávnostnej výzdoby na akcie konajúce sa v zariadení. Tieto činnosti sú pre obyvateľov prospešné, nakoľko majú možnosť aktívne vypĺňať svoj voľný čas,  trénovať si motoriku, vizuomotirku a zároveň je to pre nich určitá forma relaxu.

Druhou časťou aktivity je popoludnie spoločenských hier.  Medzi najobľúbenejšie patria kartové hry ako napríklad žolík, sedma, pexeso a hra „Človeče, nehnevaj sa“. Súčasťou aktivity je aj občerstvenie v podobe kávy a čaju.

Obzvlášť dôležitý je individuálny prístup k prijímateľom sociálnych služieb v podobe cvičení a pracovných listov zameraných na precvičovanie jemnej motoriky, vizuomotoriky a tréningu pamäti.  Prijímatelia sociálnych služieb tak majú možnosť porozprávať sa, navzájom sa spoznávať, udržiavať kognitívne funkcie a psychickú sviežosť v čo najlepšom stave.

 

Dlhoročná tradícia speváckeho krúžku začala posedeniami prijímateľov sociálnych služieb, kde mal hlavnú úlohu spev doprevádzaný hrou na harmonike v podaní jedného z obyvateľov zariadenia „Fénix“. Z občasných posedení sa stali pravidelné stretnutia a tak vznikol spevácky súbor „ Radosť“, ktorého začiatky sa datujú od roku 2008.

Zakladateľmi speváckeho súboru boli manželia Griegeroví a aj v súčasnosti po smrti milovaného manžela je spevácky súbor pod vedením prijímateľky sociálnych služieb Griegerovej Vilmy.

Spevácky súbor využíva hudobný doprovod dvoch dobrovoľníkov v dôchodcovskom veku – varhany ( pani Nehézová ) a gitara ( pán Valach ).

Okrem účelného a zmysluplného trávenia voľného času slúžia stretnutia na speváckom krúžku aj ako prevencia pred sociálnou izoláciou. Pri založení speváckeho krúžku sa vytvorila dynamická komunita, ktorá má spoločný záujem, má motiváciu k spevu a lásku k ľudovým piesňam. Pravidelné stretnutia členov súboru podporujú vzájomnú sociálnu komunikáciu medzi obyvateľmi a vytvárajú nové priateľské vzťahy. Na základe uvoľnenej atmosféry si zvyčajne naši obyvatelia organizujú oslavy narodenín a menín s drobným občerstvením v rámci organizovania krúžku.

Keďže členovia súboru sa riadia heslom „ hudba lieči“ prijímajú medzi seba aj imobilných obyvateľov s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sú spevácky viac pasívni, no aj tak sú platnými členmi súboru.

Okrem pravidelných vystúpení v rámci zariadenia „ Fénix“ ZSS Levice sa členovia súboru pravidelne zúčastňujú podujatia „Domov baví domov“ pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa koná v Nových Zámkoch. Zároveň sa zúčastňujú vystúpení a súťaží v zariadeniach Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Naším spoločným očakávaním a víziou je, že naša „spevácka rodina“ sa bude naďalej časom rozrastať a upevňovať.

                                                                

 

Ľudský mozog je zložitý systém, ktorý potrebuje neustálu stimuláciu. Jedinou účinnou prevenciou proti predčasnému starnutiu mozgu je jeho pravidelný tréning. Tréning mozgu je dôležitý v každej životnej etape, no najmä vtedy, keď človek začne starnúť.

Naši obyvatelia majú možnosť oboznámiť sa každý utorok so základmi práce s počítačom na počítačovom a internetovom krúžku, ktorým sa v našom zariadení snažíme obyvateľov motivovať k využívaniu informačnej a komunikačnej techniky, pomôcť im nadobúdať základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom. Na krúžku sa naši prijímatelia sociálnych služieb učia písať v programe WORD, vyhľadávať rôzne informácie na internete vrátane posielania e-mailovej pošty s prílohami, napr. obrázky, fotografie alebo dokumenty. Krúžok umožňuje našim obyvateľom tiež elektronický kontakt s blízkymi osobami, nadväzovanie a udržiavanie sociálnych väzieb s komunitou či rozvoj pamäti pri hraní niektorých hier na počítači. Práca s počítačom je veľmi účinným spôsobom tréningu jemnej motoriky a kognitívnych funkcií. 

Opakovanie je matkou múdrosti alebo ako sa hovorí: „Čo sa za mlada naučíš, akoby si našiel v starobe“. Aj takýmto heslo sa riadia naši obyvatelia, ktorí sa pravidelne zúčastňujú vedomostnej súťaže. Keďže majú záujem sa vzdelávať aj napriek vyššiemu veku, je táto aktivita príjemným vyplnením ich voľného času. Majú možnosť sa jej zúčastňovať každý piatok doobeda, naučiť sa niečo nové, preveriť svoje znalosti, alebo zopakovať to, čo už dávno ovládajú.

 

Krúžok sa zameriava na  získavanie vedomostí z rôznych oblastí života. Za praktické informácie považujú prijímatelia sociálnych služieb najmä informácie o zdraví, spôsobe zdravého stravovania a rôznych chorobách, ale v obľube majú aj iné témy ako sú literatúra, história, šport, geografia, politika či známe osobnosti.

 

Prostredníctvom kladenia rôznorodých otázok, ktoré si navrhujú a pripravujú účastníci sami,  majú možnosť si zlepšovať všeobecný rozhľad, trénovať svoju pamäť, ale aj slovnú zásobu, koncentráciu či medziľudskú komunikáciu. Okrem jednoduchých otázok preberáme tiež rôzne sporné témy, o ktorých vedieme dlhšie diskusie a hľadáme možnosti riešenia danej problematiky. Otázkami sa inšpirujú naši  prijímatelia sociálnych služieb z rôznych zdrojov, no najmä z televíznych súťažných relácií, z odborných článkov a publikácii.

 

Vedomostná súťaž prebieha v uvoľnenej atmosfére, kde sa nesnažíme nikoho skúšať, ponúkame možnosť naučiť sa niečo nové a stráviť príjemné chvíle v kruhu priateľov.

Krúžok ,,pánska žolíková partička” je záujmová činnosť, ktorá nemá síce dlhé tradovanie, no zatiaľ je o túto aktivitu pravidelný záujem každý utorok v týždni. Inšpiráciou na vytvorenie tohto krúžku bol jeden prijímateľ sociálnej služby  z nášho zariadenia, ktorému nedávno zomrela manželka a izoloval sa od každého. Pravidelnými návštevami  jeho izby sme špecifikovali jeho záujem na hranie kariet. Zároveň sa pravidelnými návštevami zaktivizoval záujem dotyčného prijímateľa sociálnej služby preniesť svoju záľubu aj do väčšieho kolektívu.

V zariadení ponúkame pre našich prijímateľov sociálnych služieb rôzne druhy voľnočasových aktivít, no túto partičku sme vytvorili pre aktivizovanie mužského pohlavia. Keďže v našom zariadení je viac žien, ktoré sú aktívnejšie, vyskytol sa záujem  aktivizovať aj pánov. Po uskutočnení prieskumu a individuálnej sociálnej komunikácie s prijímateľmi sociálnych služieb mužského pohlavia sa zistil záujem upevniť pánsky kolektív.

Pánska žolíková partička slúži na spríjemnenie času, kedy prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť komunikovať a podeliť sa o svoje pocity či starosti a zároveň  sa zabaviť pri hraní kariet. Hry sú zamerané na podporu kognitívnych funkcií. Krúžok zároveň podporuje myslenie a schopnosť pracovať v skupine, keďže sú tu pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať Do tejto záujmovej činnosti  sú zapájaní aj prijímatelia sociálnych služieb, ktorí majú mobilitu obmedzenú invalidným vozíkom. Cieľom je predchádzať  sociálnej izolácii.

Záujmová činnosť „pánska žolíková partička“ je počtom menšia komunita, ale práve z tohto titulu poskytuje prijímateľom viac intimity pre diskusie a vtipné príspevky pánov. Medzi seniormi sa vytvárajú nové priateľské väzby a každý týždeň odchádzajú z krúžku s úsmevom na tvári.

 

 Záujmová činnosť okrem základnej úlohy, t.j. plnenie záujmov prijímateľa sociálnej služby a aktívneho vyplnenia voľného času rozvíja kognitívne, sociálno – emocionálne, komunikačné, percepčno – motorické kompetencie a pôsobí preventívne voči sociálnej izolácii prijímateľa. V súčasnej dobe sú našimi záujmovými činnosťami konkrétne:

  • Spevácky krúžok
  • Tréning pamäti
  • Počítačový a internetový krúžok
  • Pánska žolíková partička
  • Krúžok šikovných rúk a spoločenských hier
  • Filmový krúžok
  • Vedomostná súťaž
  • Čajové posedenie a spoločenské hry

Okrem týchto činností sa rovnako v záujme našich prijímateľov sociálnych služieb realizujú  pravidelné prechádzky aj mimo areálu zariadenia, v teplých mesiacoch sa denne realizujú spoločné posedenia na čerstvom vzduchu. Pre prijímateľov sociálnych služieb je tiež otvorená knižnica priamo v zariadení a sú im umožnené tiež duchovné stretnutia priamo v zariadení (rímsko – katolícke, evanjelické, kalvínske).

Tak ako je v záujme prijímateľov sociálnych služieb zariadenia  „Fénix“, ZSS Levice prežiť dôstojne svoju starobu, je aj v našom záujme, aby prežili dni v príjemnej komunite spokojných ľudí a v rozvojovom prostredí.