Poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ako i postup prijímania do zariadenia sociálnych služieb je v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a platného Všeobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 Žiadateľ o umiestnenie v zariadení sociálnych služieb je prijímaný do zariadenia sociálnych služieb na základe

-právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a

- žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutia jeho právoplatnosti podáva žiadateľ žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s príslušným zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený.

Občan môže požiadať o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb aj v prípade, ak nebolo začaté konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu a občan nemá právoplatné rozhodnutie na sociálnu službu za podmienky, že si bude platiť  úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby a za predpokladu, že v zariadení sociálnych služieb je voľné miesto.

Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na príslušnom Mestskom, alebo Obecnom úrade.

V zariadení pre seniorov (ZpS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a  poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Poskytovanie sociálnej služby v Špecializovanom zariadení

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva tomu samosprávnemu kraju, v ktorom má fyzická osoba požadujúca sociálnu službu trvalý pobyt.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti občan s trvalým pobytom na území nitrianskeho kraja podáva na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - odbor sociálnych vecí. Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti  sa nachádza na portáli ÚNSK - www.unsk.sk v sekcii odbor sociálnych vecí - postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby alebo vám ho poskytneme aj v našom zariadení.

 Na základe vyplnenej žiadosti odbor sociálnych vecí ÚNSK  vykoná posudkovú činnosť  a vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Toto rozhodnutie vypracováva odbor sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a podpisuje ho predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Ako už bolo vyššie uvedené, uzatvára sa s príslušným zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený.

V prípade voľného miesta je žiadateľ predvolaný na prijatie a je s ním uzatvorená "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby." V prípade, ak nie je voľné miesto, žiadateľ bude zaradený do evidencie čakateľov, o čom zariadenie žiadateľa písomne informuje.

V špecializovanom zariadení (ŠZ) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je skleróza multiplex, Parkinsonova choroba a demencie rôzneho typu etiológie.

Poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb

Postup podávania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je rovnaký ako v Špecializovanom zariadení.

V Domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba podľa § 38 Zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3.

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 036/63 156 07 alebo 036/63 489 03 v pracovné dni od 7:00 do 15: 00.