″FÉNIX″, Zariadenie sociálnych služieb Levice
ul. Komenského č. 29, 934 01 Levice, IČO: 00596825

kontaktné údaje:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (návštev, stránok) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 Nariadenia:

MIMORIADNE SITUÁCIE

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenávanie osobných údajov fyzických osôb – zamestnancov a iných externých osôb pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa v období mimoriadnej situácie za účelom zabezpečenia ochrany zdravia dotknutých osôb.

Názov informačného systému 

IS Mimoriadne situácie

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 mesiac po skončení mimoriadnej situácie

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

- zamestnanci prevádzkovateľa,

- iné externé fyzické osoby.

Kategórie osobných údajov  

- meno, priezvisko,

- adresa,

- telefónne číslo,

- telesná teplota (bez zaznámenavania)

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

a)    Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

b)    Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

c)    Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.

d)    Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

e)    Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

f)     Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

„FÉNIX”, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského č. 29, 934 01 Levice, IČO: 00596825, prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu:
spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01  Košice, kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 


 

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov

 

Názov informačného systému 

Personálna agenda zamestnancov

 

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, daňovým poriadkom, č. 8/2008 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku
 na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994
Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona
č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  v   znení   neskorších   predpisov,  zákon  NR   SR

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,  zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákon NR SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Spracúvanie osobných údajov je povolené Zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným jediným zakladateľom (spoločenská zmluva), Obchodným zákonníkom 513/1991
Zb. § 137- § 140.

Pracovná zdravotná služba: zákon č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon  č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 458/2006 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu
a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach
o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu
ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík
a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 208/2014 Z. z.  o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách
na ich odbornú spôsobilosť.

 


Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ – pracovná zdravotná služba; orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

 

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

 

2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

b)  realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

c)  vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

d) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

e)  vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

 

Názov informačného systému 

Mzdová agenda zamestnancov

 

Právny základ

Mzdy:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR
č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

 Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

 

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

 

3 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

 

Názov informačného systému 

Agenda BOZP zamestnancov

 

Právny základ

BOZP: zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti                       a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška
č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR                       č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

 


Kategórie príjemcov

sprostredkovateľ: BOZP; orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

 

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

  4 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk
s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania)
a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

 

Názov informačného systému 

Ekonomicko-účtovná agenda

 


Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR
č. 460/1992 Zb., zákonom NR SR  č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon NR SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach

z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – ako dodávatelia tovarov a služieb


5 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Účel spracúvania osobných údajov

 

Hlavným poslaním informačného systému Verejné obstarávanie je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania  na zabezpečenie
a obstaranie tovarov, prác a služieb.

Názov informačného systému 

Verejné obstarávanie

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

Úrad pre verejné obstarávanie, a členovia výberovej komisie
a iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – konatelia právnických osôb a účastníci verejného obstarávania


 6 EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZARIADENIA PRE SENIOROV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Zariadenie ako zariadenie pre seniorov poskytuje
za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Zariadenie „Fénix“ ako zariadenie pre seniorov poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoci inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje záujmovú činnosť a utvára podmienky pre úschovu cenných vecí. V rámci tohto informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb- prijímateľov sociálnych služieb Zariadenia pre seniorov.

Názov informačného systému 

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb Zariadenia pre seniorov

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Súdne orgány, Exekútorské orgány, Banky, Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Notársky úrad, Pohrebné firmy, Slovenská pošta, Mestský úrad, Obecný úrad, Úrad samosprávneho kraja, polícia

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

-   prijímatelia sociálnych služieb


 7 EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Účel spracúvania osobných údajov

 

Zariadenie „Fénix“ – zariadenie sociálnych služieb ako domov sociálnych služieb poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca. Zariadenie Fénix– zariadenie sociálnych služieb ako domov sociálnych služieb poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje rozvoj pracovných zručností, ošetrovateľskú starostlivosť a záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí. V rámci tohto informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – prijímateľov sociálnych služieb Domova sociálnych služieb.

Názov informačného systému 

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb Domova sociálnych služieb

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Súdne orgány, Exekútorské orgány, Banky, Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Notársky úrad, Pohrebné firmy, Slovenská pošta, Mestský úrad, Obecný úrad, Úrad samosprávneho kraja, polícia

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

prijímatelia sociálnych služieb, žiadateľ o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, zákonní zástupcovia, členovia rodiny, osoba, ktorú si prijímateľ sociálnej služby určí


 8 EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA

Účel spracúvania osobných údajov

 

     Zariadenie „Fénix“ ako špecializované zariadenie poskytuje za podmienok stanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie a hluchoslepota. Zariadenie „Fénix“ ako špecializované zariadenie poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí. V rámci tohto informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – prijímateľov sociálnych služieb Špecializovaného zariadenia.

Názov informačného systému 

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb Špecializovaného zariadenia

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Súdne orgány, Exekútorské orgány, Banky, Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Notársky úrad, Pohrebné firmy, Slovenská pošta, Mestský úrad, Obecný úrad, Úrad samosprávneho kraja , polícia

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

prijímatelia sociálnych služieb, žiadateľ o uzatvorenie zmluvy
o poskytnutí sociálnej služby, zákonní zástupcovia, členovia rodiny, osoba, ktorú si prijímateľ sociálnej služby určí.


 9  EVIDENCIA DARCOV VECNÝCH A FINANČNÝCH DAROV

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza
k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré poskytli prevádzkovateľovi IS, vecné alebo finančné dary.

Názov informačného systému 

Evidencia darcov vecných a finančných darov

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je v zmysle zákona NR SR
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v znení neskorších predpisov, zákona NR SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších  predpisov.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

darcovia vecných a finančných darov


 10 OPATROVATEĽSKÉ KURZY

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza
k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré
sú účastníkmi vzdelávacieho programu – kurzu opatrovania.

Názov informačného systému 

Opatrovateľské kurzy

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, prípadne súhlas dotknutej osoby.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

účastníci opatrovateľských kurzov

11 ODBORNÁ PRAX

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o fyzických osobách – študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.

Názov informačného systému 

IS Odborná prax

Právny základ

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov              v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách               č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

-      študenti vysokých škôl na odbornej praxi,

-      žiaci stredných škôl na odbornej praxi.

12 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Z ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY SR VYKONÁVAJÚCICH U PREVÁDZKOVATEĽA ABSOLVENTSKÚ PRAX

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie              z ÚPSVaR SR na absolventskej praxi u prevádzkovateľa. Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR umožniť dotknutým osobám vykonávať absolventskú prax podľa § 51 Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa (zamestnávateľa).

Názov informačného systému 

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich                u prevádzkovateľa absolventskú prax

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene                   a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR (absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia) vykonávajúci u prevádzkovateľa absolventskú prax.

13 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je propagácia prevádzkovateľa, zverejňovanie informácií o organizovaných podujatiach, aktivitách prevádzkovateľa so zámerom budovať jeho dobré meno.

Názov informačného systému 

IS Propagácia prevádzkovateľa

Právny základ

Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

2 roky po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

-      klienti,

-      zamestnanci prevádzkovateľa IS.


 14  SŤAŽNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

Názov informačného systému 

IS Sťažnosti

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

sťažnosti, prešetrenia, vybavenia 5 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

‐         fyzické osoby – sťažovateľ,

‐         fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,

‐         iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.

15 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom                 o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu                           k informáciám.

                 

 

 

Názov informačného systému 

IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.              o slobodnom prístupe k informáciám

 

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z.                    o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z.                    o ochrane osobných údajov.

 

Kategórie príjemcov

-          žiadatelia, orgány verejnej moci

 

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

poskytnutie informácie – 5 rokov

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

16 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Názov informačného systému 

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

§ 78 od. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa.

Kategórie dotknutých osôb  

-        fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

17 EVIDENCIA SZČO

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Príprava a vedenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

 

Názov informačného systému 

Evidencia SZČO

 

Právny základ

Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                             o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              a  súvisiacimi právnymi predpismi.

 

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

 

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

  • odberateľ/dodávateľ– samostatne zárobkovo činná osoba

 

         

 

 


 18 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov

 

Vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov informačného systému 

IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ

Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou zabezpečiť svoje práva

19 ZMLUVNÉ VZŤAHY

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv. Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.  

 

Názov informačného systému 

Zmluvné vzťahy

 

Právny základ

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov., Zákon č. 250/2007 Z. z., zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

 

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

 

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

-        zmluvná strana – fyzická osoba

 

20 EVIDENCIA NÁVŠTEV

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Základným účelom je identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.

 

Názov informačného systému 

IS Evidencia návštev

 

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR, za účelom identifikácie fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosti a zdravia v podmienkach prevádzkovateľa.

 

Kategórie príjemcov

Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.

 

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

 

Kategórie dotknutých osôb  

návštevy prevádzkovateľa

 

21 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Z ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY SR VYKONÁVAJÚCICH U PREVÁDZKOVATEĽA AKTIVAČNÚ ČINNOSŤ FORMOU DOBROVOĽNÍCKEJ SLUŽBY

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby u prevádzkovateľa. Účelom
je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR SR umožniť dotknutým osobám vykonávať aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa.

 

Názov informačného systému 

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich                         u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

 

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

 

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

 

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

 

Kategórie dotknutých osôb  

Uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR (absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia) vykonávajúci aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.

 

22 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR                   č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich                  s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene                       a doplnení niektorých zákonov

 

Názov informačného systému 

IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z.                         o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Právny základ

Zákon NR SR č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

 

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Lehoty archivácie sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne zariadenia.

 

Kategórie dotknutých osôb  

-        oznamovateľ,

-        osoba, proti ktorej podnet smeruje.

 

       

 

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov - možnosti odvolania súhlasu

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  1.  emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  2. telefonicky 036/63 12 593 alebo 036/63 15 607
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu" na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):
Kontaktné údaje:
emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo +421 903 608164