„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského č. 29 bolo odovzdané do užívania ako Domov penzión pre dôchodcov 1. októbra 1988. Ako rozpočtová organizácia bol zriadený Okresným úradom Levice. Postupne bol Domov penzión zrušený a stal sa Domovom penziónom pre dôchodcov, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Nitre. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom Nitriansky samosprávny kraj a ako zriaďovateľ rozšíril poskytovanie služieb o Domov sociálnych služieb pre občanov s kombinovaným postihnutím . Dodatkom č. 3 zo dňa 01.06.2009 k Zriaďovacej listine bol  Domov penzión pre dôchodcov, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb s celoročným pobytom v Leviciach premenovaný na „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice s predmetom činnosti Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie pre osoby postihnuté sklerózou multiplex s celkovou kapacitou 160 miest. Dodatkom č. 5 zo dňa 31.12.2012 bolo špecializované zariadenie rozšírené o Parkinsonovu chorobu a demencie rôzneho typu etiológie. Dňa 1.9.2013 nadobudla účinnosť nová Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja, podľa ktorej zariadenie „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice poskytuje sociálne služby v Zariadení pre seniorov, v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení.
Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní v 1 a 2 izbových obytných miestnostiach v dvoch 4. poschodových budovách A a B, ktoré sú prepojené spojovacími chodbami, spoločenskou miestnosťou a jedálňou. V budove B je na prízemí aj na 1. poschodí lôžkové oddelenie.

     Prijímatelia sociálnych služieb sa stravujú v spoločnej jedálni na 2 zmeny. Strava sa pripravuje v kuchyni zariadenia.

     V každej budove sú na poschodiach spoločenské miestnosti. V budove A je jedna spoločenská miestnosť prispôsobená na pobožnosti a jedna slúži ako knižnica.
Činnosť zamestnancov zariadenia sociálnych služieb (ZSS) je zameraná na skvalitňovanie poskytovaných služieb, podporu sociálneho začleňovania, individuálny prístup k prijímateľom sociálnych služieb z hľadiska ich špecifických potrieb, schopností, záujmov a zdravotného stavu. Sústavnou socioterapeutickou prácou a poradenstvom sa snažíme o duševné vyrovnanie sa s chorobou a dobrú adaptáciu na zmenený zdravotný stav a pobyt v novom prostredí. Počas celého roka sa realizujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, posedenia, zábavy, prednášky.
Aktívnejší prijímatelia sociálnych služieb vytvárajú svojpomocné skupiny, v ktorých pomáhajú novým prijímateľom sociálnych služieb pri adaptácii.
Už sa stali pravidelnosťou popoludnia strávené pri spoločenských hrách, prechádzkach, posedeniach pri čaji, krúžku šikovných rúk, pozeraní filmov, tréningoch pamäti, počítačovom krúžku, vedomostnej súťaží a pod.
Starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom kolektívu zamestnancov na úsekoch:
•    sociálny
•    opatrovateľský
•    prevádzkový
•    stravovací
•    ekonomický

     Cieľom plnohodnotnej práce zamestnancov zariadenia sociálnych služieb je spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb s poskytovanými sociálnymi službami a zvyšovanie kvality ich života.